Datum   Predigt Kollekte
       
19. August   Pfr. Stefan Burkhalter HEKS
       
26. August   Pfr. Stefan Burkhalter Schwanger - wir helfen
       
2. September   Pfr. Peter Wick Bapt. Gemeinde in Kongo
       
9. September   Pfr. Stefan Burkhalter Sonntagszimmer